Liên hệ thông tin cổ đông Liên hệ thông tin cổ đông

Liên hệ thông tin cổ đông
SAM Holdings

Người phụ trách quan hệ cổ đông:  (Ông) Nguyễn Nam

Điện thoại: (028) 35122113

Email: codong@samholdings.com.vn