Tham luận của Ông Trần Anh Vương, TGĐ SAM Holdings tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển 2017 Tham luận của Ông Trần Anh Vương, TGĐ SAM Holdings tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển 2017

Tham luận của Ông Trần Anh Vương, TGĐ SAM Holdings tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển 2017

Tham luận của Ông Trần Anh Vương, TGĐ SAM Holdings tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển 2017