Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành
SAM Holdings

Quá trình hình thành công ty:

Ngày 10/04/1986

Thành lập Nhà máy Vật liệu Bưu điện II tại Ngã ba Tân Vạn theo Quyết định số 28/QĐ-TCCB do Ông Đặng Văn Thân – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký.

Ngày 12/08/1989

Đổi tên Nhà máy Vật liệu Bưu điện II thành Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông theo Quyết định số 146/QĐ/TCCB-LĐ do Ông Hoàng Bạn – Phó Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký.

Ngày 01/01/1998

Chuyển Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông thành Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) theo quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB do Ông Mai Liêm Trực – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký.

Ngày 02/06/2000

Công ty Cổ phần SACOM là 01 trong 02 công ty đầu tiên được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán là SAM, theo Quyết định số 02/GPPH ngày 02/06/2000 của chủ tịch UBCK NN.

Ngày 14/05/2010

Đổi tên Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM theo Quyết định số: 122/2010/QĐ-HĐQT do Ông Lý Kiệt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sacom ký.

2017

Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư SAM (SAM Holdings).

2020

Hướng đến vị thế Tập đoàn đầu tư hàng đầu

2021

Tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng

 

Quá trình thay đổi vốn điều lệ:

Lịch sử hình thành

Ngày 01/01/1998

Chuyển Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông thành Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM), vốn điều lệ hoạt động: 120.000.000.000 VND (một trăm hai mươi tỷ đồng) theo quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB do Ông Mai Liêm Trực – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký.

Tháng 3/2003

Tăng vốn điều lệ công ty lên: 180.000.000.000 VND (một trăm tám mươi tỷ đồng).

Ngày 04/04/2006

Tăng vốn điều lệ công ty lên: 280.800.000.000 VND (hai trăm tám mươi tỷ, tám trăm triệu đồng) theo quyết định số 192/QĐ-UBCK ngày 22/03/2006 do Ông Trần Xuân Hà Chủ tịch UBCKNN ký.

Ngày 11/08/2006

Tăng vốn điều lệ công ty lên: 374.400.000.000 VND (ba trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng) theo quyết định số 49/UBCK-ĐKPH ngày 04/08/2006 do Ông Vũ Bằng Chủ tịch UBCKNN ký.

Ngày 11/06/2007

Tăng vốn điều lệ công ty lên: 545.000.000.000 VND (năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) theo quyết định số 88/UBCK-ĐKCB ngày 25/04/2007 do Ông Vũ Bằng Chủ tịch UBCKNN ký.

Ngày 03/03/2008

Tăng vốn điều lệ công ty lên: 654.000.000.000 VND (sáu trăm năm mươi bốn tỷ đồng) theo quyết định số 87/UBCK-QLPH ngày 10/01/2008 do Ông Nguyễn Thế Thọ Trưởng ban Quản lý phát hành ký.

Tháng 11/2011

Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 1.307.984.320.000 VND.

Ngày 21/09/2015

Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 1.802.353.360.000 VND.

Năm 2016

Thành lập Công ty cổ phần SAM Nông nghiệp Công nghệ cao (SAM Agritech)

Năm 2017

• Chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần SAM Holdings, đánh dấu bước ngoặt mới của Công ty với những định hướng và chiến lược mới
• Tăng vốn lên 2.418 tỷ đồng

Năm 2018

Tăng vốn điều lệ lên 2.490 tỷ đồng

Năm 2020

Hướng đến vị thế Tập đoàn đầu tư hàng đầu