ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY

ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với quá trình làm việc hơn 20 năm, ông Phương Xuân Thụy có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược, tổ chức và vận hàng doanh nghiệp. Ông Thụy từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cao cấp tại các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Hiện tại, ông là thành viên HĐQT CTCP Du lịch Phú Thọ và Công viên nước Đầm Sen; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Infinity Group. Ông được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SAM tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tháng 6/2020.