ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG

ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM Holdings) từ tháng 03/2016, ông Hoàng Trí Cường đã và đang giữ vị trí quan trọng tại nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ tài chính ứng dụng năm 2006 tại trường Western Sydney – Úc, ông Cường làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính cho các tổ chức và đã tư vấn tư vấn tái cấu trúc thành công nhiều doanh nghiệp.