ÔNG BÙI QUANG BÁCH ÔNG BÙI QUANG BÁCH

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG BÙI QUANG BÁCH

ÔNG BÙI QUANG BÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Bách xuất thân từ ngành Tài chính – Ngân hàng, từng học và có bằng Thạc sỹ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trong 20 năm làm việc, ông Bách từng giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan thuộc lĩnh vực đầu tư như Ủy ban chứng khoán nhà nước, Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Dương, Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long, Công ty Cổ phần SAM Holdings, Công ty TNHH Capella Group. Ông được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings vào tháng 04/2021 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.