ÔNG HOÀNG LÊ SƠN ÔNG HOÀNG LÊ SƠN

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG HOÀNG LÊ SƠN

ÔNG HOÀNG LÊ SƠN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với quá trình làm việc 30 năm, ông Hoàng Lê Sơn là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp. Ông Sơn từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp như Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC). Hện tại, ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc – Công ty CP Pacific Partners; Chủ tịch – Công ty CP VNC Group. Ông Sơn được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị độc lâp của SAM tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tháng 6/2020. Ông Sơn có bằng tiến sỹ Kinh tế.