Samholdings Samholdings

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

Hội đồng Quản trị:

ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG

PHÓ CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN HẢI QUANG

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc:

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHƯƠNG THÀNH LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát:

ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

KIỂM SOÁT VIÊN

BÀ CHUNG THỊ KIỀU NGÂN

KIỂM SOÁT VIÊN