Samholdings Samholdings

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

Hội đồng Quản trị:

ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG ĐỖ VĂN TRẮC

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG ĐỖ THANH BÌNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc:

ÔNG TRẦN ANH VƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG HÀ HOÀNG THẾ QUANG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

ÔNG ĐỖ THANH BÌNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát:

ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT