Samholdings Samholdings

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

Hội đồng Quản trị:

ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG HỒ ANH DŨNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG CHU ĐỨC TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc:

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHƯƠNG THÀNH LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát:

BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ÔNG HOÀNG GIANG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ CHUNG THỊ KIỀU NGÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT