Samholdings Samholdings

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

Hội đồng Quản trị:

ÔNG HOÀNG LÊ SƠN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG BÙI QUANG BÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc:

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HĐQT