Samholdings Samholdings

Thông tin cổ đông
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 25/10/2017 THÔNG QUA ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH SHARK TANK VIỆT NAM

  25-10-2017 | 5:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH BỔ SUNG VIỆC THAY THẾ BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  19-10-2017 | 9:14 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  19-10-2017 | 9:11 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT V/V THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

  12-10-2017 | 11:32 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  12-10-2017 | 11:30 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 36/2017 NGÀY 12/10/2017

  12-10-2017 | 11:27 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

  05-10-2017 | 10:33 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG – ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN

  26-09-2017 | 7:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ÔNG HÀ HOÀNG THẾ QUANG THÔI KIÊM NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

  26-09-2017 | 7:58 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY VÀ TRỤ SỞ CHÍNH

  20-09-2017 | 5:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS NGÀY 07/09/2017

  08-09-2017 | 10:07 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  23-08-2017 | 11:01 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống