Samholdings Samholdings

Thông tin cổ đông
Sam Holdings

 • BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA TTF

  10-04-2018 | 9:28 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA SMT

  09-04-2018 | 5:01 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SMT

  09-04-2018 | 5:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

  30-03-2018 | 5:14 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

  30-03-2018 | 5:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

  13-03-2018 | 3:17 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  13-03-2018 | 3:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT V/V ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN MINH HÀ

  13-02-2018 | 5:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 2017

  30-01-2018 | 2:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG VĂN CỦA UBCKNN VỀ VIỆC GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC CỦA SAM

  15-01-2018 | 2:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

  02-01-2018 | 5:26 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

  02-01-2018 | 5:26 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống