Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • CBTT – QUYẾT ĐỊNH 8187/QĐ CCT CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

  06-11-2018 | 11:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

  17-10-2018 | 4:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  10-10-2018 | 5:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐƠN TỪ NHIỆM TVHĐQT CỦA ÔNG ĐÀO NGỌC THANH

  08-10-2018 | 4:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  05-10-2018 | 1:45 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  28-09-2018 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  27-09-2018 | 2:47 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH TRONG BCTC RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ SOÁT XÉT

  04-09-2018 | 4:52 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP)

  31-08-2018 | 4:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN TRẦN ANH VƯƠNG

  31-08-2018 | 11:46 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG TRẦN VIỆT ANH

  31-08-2018 | 9:53 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  23-08-2018 | 3:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống