Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG V/V THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIÉU NĂM 2021

  17-10-2022 | 4:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

  17-10-2022 | 4:17 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 29/2022/NQ-HĐQT V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP SACOM

  13-10-2022 | 3:39 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

  12-10-2022 | 5:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

  12-10-2022 | 3:47 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 22/2022/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  26-09-2022 | 3:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA NSI

  22-09-2022 | 9:36 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 25/2022/NQ-HĐQT V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP SACOM

  16-09-2022 | 3:50 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

  09-09-2022 | 3:53 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ BÁN NIÊN NĂM 2022

  06-09-2022 | 6:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 6T2022 – TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

  30-08-2022 | 4:02 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 6T2022 – TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI VAY

  30-08-2022 | 4:01 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống