Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • CBTT VỀ VIỆC ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

  19-06-2019 | 1:37 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

  11-06-2019 | 5:05 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

  03-05-2019 | 1:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

  11-04-2019 | 5:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 100 TỶ

  10-04-2019 | 10:50 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÂN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT

  05-04-2019 | 12:58 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ÔNG HOÀNG GIANG

  02-04-2019 | 1:35 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT ÔNG CHU ĐỨC TÂM

  02-04-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG

  02-04-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT ÔNG HỒ ANH DŨNG

  02-04-2019 | 1:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP)

  01-04-2019 | 2:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  14-03-2019 | 3:14 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống