Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN TRẦN ANH VƯƠNG

  31-08-2018 | 11:46 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG TRẦN VIỆT ANH

  31-08-2018 | 9:53 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  23-08-2018 | 3:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2017

  20-08-2018 | 5:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT V/V LỰA CHỌN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN SOÁT XÉT BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018

  29-06-2018 | 3:58 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT (số 34) V/V PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

  15-06-2018 | 5:01 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018

  12-06-2018 | 3:59 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT (số 32) V/V PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

  12-06-2018 | 2:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN VIỆT ANH VÀ ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

  21-05-2018 | 8:49 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA SAM HOLDINGS TẠI SAM AGRITECH

  11-05-2018 | 5:16 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TIẾP TỤC ĐẦU TƯ VÀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN VIỆT

  02-05-2018 | 5:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA TTF

  10-04-2018 | 9:28 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống