Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  05-04-2022 | 5:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

  30-03-2022 | 5:25 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA CUNG CẤP THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN CHO CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CN TPHCM

  11-03-2022 | 4:49 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH CHO TOÀN BỘ NGHĨA VỤ TÍN DỤNG CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG CTBC

  10-03-2022 | 5:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 28

  10-03-2022 | 5:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  04-03-2022 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 05/2022/NQ-HĐQT V/V SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG SLCP PHÁT HÀNH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

  23-02-2022 | 2:55 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q4 2021

  27-01-2022 | 1:08 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q4 2021

  27-01-2022 | 1:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Q4 2021

  27-01-2022 | 1:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

  27-01-2022 | 1:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

  27-01-2022 | 1:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống