Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CẤP BẢO LÃNH TÍNH DỤNG CHO SAM DÂY VÀ CÁP

  10-06-2024 | 2:27 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 14/2024/NQ-HĐQT V/V CUNG CẤP BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM

  03-05-2024 | 3:53 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q1 2024

  25-04-2024 | 2:40 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  15-04-2024 | 3:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 12/2024/NQ-HĐQT V/V CUNG CẤP BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM

  03-04-2024 | 2:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2024

  27-03-2024 | 2:21 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • QUYẾT ĐỊNH THOÁI VỐN CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN VIỆT

  27-03-2024 | 2:13 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10/2024/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

  26-03-2024 | 10:47 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

  25-03-2024 | 5:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  27-02-2024 | 3:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 08/2024/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI GIAN CHỐT QUYỀN VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  27-02-2024 | 3:37 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 06/2024/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

  21-02-2024 | 2:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống