Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY NGÀY 26/07/2023

  27-07-2023 | 4:48 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

  28-06-2023 | 2:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 18/2023/NQ-HĐQT V/V CUNG CẤP BẢO LÃNH THANH TOÁN CHO CÔNG TY CON

  28-06-2023 | 12:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS

  13-06-2023 | 2:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS

  06-06-2023 | 10:58 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 16 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM – CN TPHCM

  17-05-2023 | 3:23 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  21-04-2023 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  21-04-2023 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 14 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG – CN BẾN THÀNH

  14-04-2023 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  31-03-2023 | 6:40 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 12/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

  31-03-2023 | 6:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2022 SO VỚI CÙNG KỲ

  31-03-2023 | 3:23 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống