Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

  09-05-2022 | 3:08 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – CTCP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  09-05-2022 | 2:56 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q1 2022

  29-04-2022 | 2:37 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

  19-04-2022 | 7:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  08-04-2022 | 2:08 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  05-04-2022 | 5:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

  30-03-2022 | 5:25 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA CUNG CẤP THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN CHO CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CN TPHCM

  11-03-2022 | 4:49 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH CHO TOÀN BỘ NGHĨA VỤ TÍN DỤNG CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG CTBC

  10-03-2022 | 5:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 28

  10-03-2022 | 5:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống