Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM TÂY NGUYEN

  17-03-2023 | 10:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 08 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG CTBC – CN HCM

  15-03-2023 | 1:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  06-03-2023 | 12:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 04/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

  02-03-2023 | 3:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA (NSI)

  02-03-2023 | 9:25 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DNP

  23-02-2023 | 4:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – THÀNH VIÊN HĐQT

  21-02-2023 | 4:27 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2023

  13-02-2023 | 4:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DNP

  27-01-2023 | 2:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DNP

  27-01-2023 | 2:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – THÀNH VIÊN HĐQT

  21-12-2022 | 10:30 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

  17-11-2022 | 3:49 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống