Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • NQ HĐQT SỐ 28 VỀ VIỆC ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP PHÚ HỮU GIA

  14-09-2020 | 10:47 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 ĐÃ SOÁT XÉT

  27-08-2020 | 10:04 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 ĐÃ SOÁT XÉT

  27-08-2020 | 10:02 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2020

  21-08-2020 | 2:22 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

  21-08-2020 | 2:21 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

  21-08-2020 | 1:57 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 26 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2020

  21-08-2020 | 1:55 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 24 V/V KHÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN CỦA CTCP SACOM TUYỀN LÂM

  05-08-2020 | 4:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q2/2020

  30-07-2020 | 1:57 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  30-07-2020 | 10:08 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V LỰA CHỌN CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC LÀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2020

  15-07-2020 | 2:47 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 22 VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

  03-07-2020 | 1:46 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống