Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

  15-11-2019 | 1:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI NIÊM YẾT

  11-11-2019 | 3:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: SAM HOLDINGS NÂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY PHÚ HỮU GIA

  01-11-2019 | 3:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GDCK TP.HCM CHẤP THUẬN CHO SAM HOLDINGS ĐƯỢC HAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

  30-10-2019 | 4:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (SỐ 90/2019/BC-TGĐ NGÀY 23/10/2019)

  24-10-2019 | 1:48 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 83/2019/BC-TGĐ NGÀY 02/10/2019

  18-10-2019 | 3:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

  18-10-2019 | 3:31 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 41 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

  14-10-2019 | 2:58 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

  02-10-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

  01-10-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2018 CỦA SAM

  17-09-2019 | 2:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG VĂN CỦA UBCKNN CHẤP THUẬN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC CỦA SAM HOLDINGS

  11-09-2019 | 5:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống