Samholdings Samholdings

Đại hội đồng cổ đông
Sam Holdings

 • NQ HĐQT SỐ 14 VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2020 NGÀY 25/06/2020, NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 27/05/2020

  07-05-2020 | 2:35 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  27-04-2020 | 9:53 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SGDCK TPHCM thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SAM Holding

  23-04-2020 | 2:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ VIỆC HỦY DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 10/4/2020

  22-04-2020 | 10:21 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10/2020/NQ-HĐQT THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  16-04-2020 | 3:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 08/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  30-03-2020 | 4:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHCĐ NĂM 2020

  10-03-2020 | 1:56 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  29-03-2019 | 4:31 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT – ÔNG HOÀNG GIANG

  29-03-2019 | 11:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG CHU ĐỨC TÂM

  29-03-2019 | 11:58 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG HỒ ANH DŨNG

  28-03-2019 | 10:10 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  14-03-2019 | 4:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống