Samholdings Samholdings

Đại hội đồng cổ đông
Sam Holdings

 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  15-04-2024 | 3:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10/2024/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

  26-03-2024 | 10:47 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

  25-03-2024 | 5:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  27-02-2024 | 3:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 08/2024/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI GIAN CHỐT QUYỀN VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  27-02-2024 | 3:37 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  21-04-2023 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  21-04-2023 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG PHẠM HỒNG ĐIỆP

  11-04-2023 | 2:21 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  31-03-2023 | 6:40 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 12/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

  31-03-2023 | 6:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  31-03-2023 | 8:31 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  06-03-2023 | 12:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống