Samholdings Samholdings

Đại hội đồng cổ đông
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  29-03-2019 | 4:31 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT – ÔNG HOÀNG GIANG

  29-03-2019 | 11:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG CHU ĐỨC TÂM

  29-03-2019 | 11:58 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG HỒ ANH DŨNG

  28-03-2019 | 10:10 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG

  27-03-2019 | 3:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  14-03-2019 | 4:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2019

  15-02-2019 | 8:42 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2019

  15-02-2019 | 8:41 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  18-04-2018 | 4:47 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  18-04-2018 | 4:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

  06-04-2018 | 5:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  13-03-2018 | 3:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống