Samholdings Samholdings

Đại hội đồng cổ đông
Sam Holdings

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  21-04-2023 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  21-04-2023 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG PHẠM HỒNG ĐIỆP

  11-04-2023 | 2:21 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  31-03-2023 | 6:40 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 12/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

  31-03-2023 | 6:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  31-03-2023 | 8:31 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  06-03-2023 | 12:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  26-04-2022 | 8:05 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

  26-04-2022 | 8:00 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  05-04-2022 | 6:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống