Samholdings Samholdings

Đại hội đồng cổ đông
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  26-04-2022 | 5:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  26-04-2022 | 8:05 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

  26-04-2022 | 8:00 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  05-04-2022 | 6:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  05-04-2022 | 5:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  04-03-2022 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 5:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 4:45 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 7:01 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT – BÙI QUANG BÁCH

  26-04-2021 | 6:55 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 14/2021/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

  05-04-2021 | 3:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống