Samholdings Samholdings

Báo cáo khác
Sam Holdings

 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 2021 – TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

  08-04-2022 | 3:11 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 2021 – TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI VAY

  08-04-2022 | 3:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 2021– TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

  08-04-2022 | 3:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 6T2021 – TÌNH HÌNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

  25-08-2021 | 7:56 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 6T2021 – TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI

  25-08-2021 | 7:55 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 6T2021 – TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

  25-08-2021 | 7:54 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2020

  31-03-2021 | 4:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI NĂM 2020

  31-03-2021 | 4:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

  31-03-2021 | 4:08 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO ĐỊNH KỲ GỐC LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

  30-07-2020 | 3:29 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  30-07-2020 | 10:08 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

  30-07-2019 | 4:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống