Samholdings Samholdings

2023
Sam Holdings

 • NQ HĐQT SỐ 16 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM – CN TPHCM

  17-05-2023 | 3:23 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  21-04-2023 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  21-04-2023 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 14 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG – CN BẾN THÀNH

  14-04-2023 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  31-03-2023 | 6:40 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 12/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

  31-03-2023 | 6:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2022 SO VỚI CÙNG KỲ

  31-03-2023 | 3:23 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA NSI

  30-03-2023 | 10:09 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM TÂY NGUYEN

  17-03-2023 | 10:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 08 V/V BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM TẠI NGÂN HÀNG CTBC – CN HCM

  15-03-2023 | 1:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  06-03-2023 | 12:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 04/2023/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

  02-03-2023 | 3:28 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống