Samholdings Samholdings

2021
Sam Holdings

 • CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

  31-12-2021 | 4:18 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

  29-12-2021 | 3:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

  21-12-2021 | 1:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 34/2021/NQ-HĐQT V/V TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

  17-12-2021 | 9:00 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 32 V/V THÔNG QUA PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH TOÀN BỘ NGHĨA VỤ TÍN DỤNG CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM

  10-12-2021 | 2:24 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 30 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

  03-12-2021 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q3 2021

  25-10-2021 | 4:22 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Q3 2021

  25-10-2021 | 4:21 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3 2021 SO VỚI CÙNG KỲ

  25-10-2021 | 4:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 26 VÀ 28 V/V CUNG CẤP BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM

  22-10-2021 | 3:57 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 22 V/V BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

  30-07-2021 | 5:47 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q2 2021

  27-07-2021 | 4:35 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống