Samholdings Samholdings

2021
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 5:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 4:45 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  26-04-2021 | 7:01 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT – BÙI QUANG BÁCH

  26-04-2021 | 6:55 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 14/2021/NQ-HĐQT V/V THÔNG QUA BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

  05-04-2021 | 3:19 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DSCĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  10-03-2021 | 9:24 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 06/2021/NQ-HĐQT V/V CHỐT THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DSCĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

  04-03-2021 | 5:18 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống