Samholdings Samholdings

2020
Sam Holdings

 • GIẤY CHƯNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIỂU RA CÔNG CHÚNG CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  04-01-2021 | 4:39 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

  04-01-2021 | 4:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

  04-01-2021 | 4:37 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 38/2020/NQ-HĐQT V/V BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

  31-12-2020 | 3:32 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 36 V/V THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  19-11-2020 | 3:24 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 34 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  19-11-2020 | 3:23 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ Q3/2020

  28-10-2020 | 1:32 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 32 V/V GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAM CTI

  08-10-2020 | 3:18 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ (PHỤ LỤC II)

  28-09-2020 | 2:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (PHỤ LỤC I)

  28-09-2020 | 2:32 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • QĐ SỐ 25/2020/QĐ-TGĐ VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

  28-09-2020 | 2:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 30 V/V THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG PHƯƠNG THÀNH LONG

  25-09-2020 | 3:26 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống