Samholdings Samholdings

2020
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  25-06-2020 | 3:08 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  25-06-2020 | 3:07 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020

  10-06-2020 | 12:57 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT số 18 về việc thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2020

  09-06-2020 | 8:29 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SAM: 26.5.2020, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  18-05-2020 | 1:09 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 14 VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2020 NGÀY 25/06/2020, NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 27/05/2020

  07-05-2020 | 2:35 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  27-04-2020 | 9:53 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SGDCK TPHCM thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SAM Holding

  23-04-2020 | 2:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ VIỆC HỦY DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 10/4/2020

  22-04-2020 | 10:21 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10/2020/NQ-HĐQT THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  16-04-2020 | 3:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 08/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  30-03-2020 | 4:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHCĐ NĂM 2020

  10-03-2020 | 1:56 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống